หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   26 ต.ค. 64 21
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 28
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)   17 พ.ค. 64 30
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)   17 พ.ค. 64 26
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4)   17 พ.ค. 64 30
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒   17 พ.ค. 64 31
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 28
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 29
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 29
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖0   17 พ.ค. 64 27
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่5)   17 พ.ค. 64 28
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 28
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘   17 พ.ค. 64 29
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   17 พ.ค. 64 29
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและะยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบบระมาณในการดำเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล   17 พ.ค. 64 28
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)   17 พ.ค. 64 29
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทตลองปฏิบัติราชการ)   17 พ.ค. 64 30
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)   17 พ.ค. 64 26
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)   17 พ.ค. 64 26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓   17 พ.ค. 64 28
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 27
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   17 พ.ค. 64 28
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒   1 เม.ย. 64 32