ประกาศกำหนดสมัยประชุม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศกำหนดสมัยประชุม

 
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
**********************
 
                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
            การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กำหนดให้มี  ๔  สมัย  ดังนี้
                             ๑.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  วันเริ่มสมัยประชุมให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
                             ๒.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒  วันเริ่มสมัยประชุมให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
                             ๓.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  วันเริ่มสมัยประชุมให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๔.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๔  วันเริ่มสมัยประชุมให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
                             การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                      กำหนดจำนวน ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุมให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
( นายสมัย  ไกรยสวน )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 
 
 
 
โพสโดย : สุกัญญา   วันที่ : 18 พฤษภาคม 64   View : 89
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :