ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1

 
รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 
 
 

สมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุม
 1. นายสมัย  ไกรยสวน                                   ตำแหน่ง                    ประธานสภา อบต.โนนรัง
 2. นายวีรวุฒิ  จอมคำสิงห์                               ตำแหน่ง                    รองประธานสภา อบต.โนนรัง
 3. นายดำรงค์  วินทะไชย                                ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๑
 4. นายคำผล  วิจิตขะจี                                   ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๓
 5. นายคำพันธ์  นนท์พิทักษ์                            ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๔
 6. นายสมศักดิ์  วิเชียรศรี                                ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๔
 7. นายทวีศักดิ์  ราชวงษา                               ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๕
 8. นายคำลือ  อนุพันธ์                                    ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๖
 9. นายสุรพล  วินทะไชย                                 ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๖
 10. นายวีระวัฒน์  จอมคำสิงห์                            ตำแหน่ง                   สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๗
 11. นายปัญญา  ประทุมเศษ                              ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๘
 12. นายปรีดี  สิมมาสุข                                    ตำแหน่ง                    สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๙
สมาชิกที่ลาประชุม
 1. นายทำนอง  ศิริเวช                                   ตำแหน่ง                  สมาชิกสภา อบต.โนนรัง หมู่ที่ ๗
สมาชิกที่ขาดประชุม
-             ไม่มี
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
 1. นายจงจิตดี  จอมคำสิงห์                              ตำแหน่ง                    นายก อบต.โนนรัง
 2. จ่าเอกสนอง  สุ่มมาตย์                                ตำแหน่ง                    ปลัด อบต.โนนรัง/เลขานุการสภา อบต.โนนรัง
 3. นางนันธิชา  ยอดสง่า                                  ตำแหน่ง                   ผู้อำนวยการกองคลัง
 4. นายอรรถกฤษณ์  วิทยา                               ตำแหน่ง                    หัวหน้าสำนักปลัด
 5. นางสาวเมชิญา  ศิรินาม                               ตำแหน่ง                    นักจัดการงานทั่วไป
  /เริ่มการประ...
  
-๒-
เริ่มการประชุม                                เวลา  ๐๙.๓๐ นาฬิกา
 • เมื่อถึงเวลานัดประชุม มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม จ่าเอกสนอง  สุ่มมาตย์ เลขานุการสภาฯ ได้เชิญ นายสมัย  ไกรยสวน ประธานสภาฯ ได้ขึ้นทำหน้าที่ประธานในการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑                              เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสมัย  ไกรยสวน                สวัสดีครับผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวัน ประธานสภาฯ                                      ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นะครับ
ที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒                             เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายสมัย  ไกรยสวน                เรียนเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงครับ
ประธานสภาฯ
นายคำลือ  อนุพันธ์                           เรียนประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายคำลือ  อนุพันธ์ ประธานคณะกรรมการ             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
ตรวจรายงานการ                             วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่ ประชุมสภาฯ                                เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ครับ
นายสมัย  ไกรยสวน                มีสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ในรายงานการประชุม มีไหมประธานสภาฯ                                       ครับ เชิญครับ
ที่ประชุม                             ไม่มี
นายสมัย  ไกรยสวน                ถ้าไม่มีก็จะเป็นการลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประธานสภาฯ                                       ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ท่าน                                                                                       เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมก่อนว่ามีสมาชิกสภาอยู่ห้องประชุมกี่ท่าน เชิญ                                                                            ครับ
จ่าเอกสนอง  สุ่มมาตย์              มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ลา ๑ ท่าน ครับ
เลขานุการสภาฯ  
นายสมัย  ไกรยสวน                จากการตรวจนับองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีสมาชิก จำนวน ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประธานสภาฯ                                       ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓                                                                       ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมดัง                                                                              กล่าว โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม                             มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน
นายสมัย  ไกรยสวน                ท่านใดไม่รับรอง โปรดยกมือขึ้น
ประธานสภาฯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       /ที่ประชุม...  
-๓-
ที่ประชุม                    ไม่มี
นายสมัย  ไกรยสวน                ท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น
ประธานสภาฯ      
ที่ประชุม                    ประธานสภาฯ (นายสมัย  ไกรยสวน) งดออกเสียง ๑ ท่าน
นายสมัย  ไกรยสวน                สรุปมีผู้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประธานสภาฯ                                       วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับรอง ๑๑ ท่าน ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน                                                                           คือ ประธานสภาฯ (นายสมัย  ไกรยสวน)
ที่ประชุม                    รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓                   เรื่องกระทู้ถาม
นายสมัย  ไกรยสวน                          การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นกระทู้ถาม กระผมขอผ่านในระเบียบประธานสภาฯ                                วาระนี้ครับ
ที่ประชุม                                       รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔                            เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
นายสมัย  ไกรยสวน                เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่มี กระผมขอผ่านในประธานสภาฯ                                  ระเบียบวาระนี้ครับ
ที่ประชุม                                      รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕                            เรื่องที่เสนอใหม่
.๑  ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕
นายสมัย  ไกรยสวน                ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับ ประธานสภาฯ                                       ทราบ เชิญครับ
จ่าเอกสนอง  สุ่มมาตย์              เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาเลขานุการสภาฯ                                      ตำบลและองค์การพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๖) มาตรา ๕๓
                                                                                                วรรคแรก “ในปีหนึ่ง      ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด”
                                                                                                วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ”
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 
/ข้อ ๑๑ วรรค...
-๔-
ข้อ ๑๑ วรรคแรก (๓) “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน”
ข้อ ๒๑ วรรคแรก “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี”
กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอเสนอแนะประเด็นที่สภาฯ จะต้องหารือและขอมติที่ประชุมได้แก่
 1. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ กี่สมัย
 2. แต่ละสมัย จะกำหนดกี่วัน
 3. แต่ละสมัยจะกำหนดวันเริ่มต้นประชุมเมื่อไหร่
 4. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๕) และกำหนดจำนวนกี่วัน
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมประธานสภาฯ                                       ได้รับทราบแล้ว ผมขอหารือที่ประชุมก่อนว่าจะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 
๒๕๖๔ จำนวนกี่สมัย ผมขอหารือด้วยครับ   
นายปัญญา  ประทุมเศษ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปัญญา  ประทุมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘       เศษ  ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ 
จำนวน ๔ สมัยครับ
ผู้รับรอง         ๑. นายคำผล  วิจิตขะจี                      สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๓
 1. นายคำพันธ์  นนท์พิทักษ์    สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๔
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาฯ                               
ที่ประชุม                                                         ไม่มี
นายสมัย  ไกรยสวน                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอก็เป็นอันว่าที่ประชุมของเราเห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประธานสภาฯ                               ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ สมัย นะครับ
ที่ประชุม                                                         รับทราบ
นายสมัย  ไกรยสวน                 ครับ ต่อไปผมขอหารือว่าที่ประชุมของเราเห็นควรกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นของ ประธานสภาฯ                                      การประชุมในแต่ละสมัย ขอเชิญเสนอได้เลยครับ
 
    /นายปรีดี...                               
-๕-
นายปรีดี  สิมมาสุข                           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายปรีดี  สิมมาสุขสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙       ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ผมขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นของการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
-  สมัยแรก ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน คือระหว่างวันที่ ๑๕  
กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
-  สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน คือระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  
มิถุนายน ๒๕๖๔
-  สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน คือระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๔  
-  สมัยที่ ๔ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน คือระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  
ธันวาคม ๒๕๖๔  
ผู้รับรอง         ๑. นายทวีศักดิ์  ราชวงษา           สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๕
                           ๒.       นายปัญญา  ประทุมเศษ  สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๘
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นมีไหมครับ
ประธานสภาฯ                               
ที่ประชุม                                                         ไม่มี
นายสมัย  ไกรยสวน                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอก็เป็นอันว่าที่ประชุมของเราเห็นด้วยกับการกำหนดระยะสมัยประธานสภาฯ                             เวลาและวันเริ่มต้นของการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่นายปรีดี  สิมมา
สุข ส.อบต. หมู่ที่ ๙ เสนอนะครับ
ที่ประชุม                                                         รับทราบ
นายสมัย  ไกรยสวน                ต่อไปเป็นการกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผมขอ ประธานสภาฯ                                  หารือและเชิญเสนอได้เลยครับ
นายสุรพล  วินทะไชย              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖       กระผม นายสุรพล  วินทะไชย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเสนอกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน คือระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครับ
ผู้รับรอง         ๑. นายสมศักดิ์  วิเชียรศรี          สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๔
                           ๒.       นายคำลือ  อนุพันธ์                           สมาชิสภาฯ หมู่ที่ ๖
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นมีไหมครับ เชิญครับ
ประธานสภาฯ                               
ที่ประชุม                                                         ไม่มี
นายสมัย  ไกรยสวน                ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอก็เป็นอันว่าที่ประชุมของเราเห็นด้วยกับการกำหนดวันประธานสภาฯ                                ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มี 
กำหนด ๑๕ วัน คือระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นะครับ
ที่ประชุม                                                         รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
-๖-
ระเบียบวาระที่ ๖           เรื่องอื่น ๆ
นายสมัย  ไกรยสวน                 ครับในระเบียบวาระว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ       มีท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอไหมครับ เชิญครับประธานสภาฯ      
นายสุรพล  วินทะไชย              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖       กระผม นายสุรพล  วินทะไชย ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอสอบถามฝากท่านประธานสภาฯ ไป
ยังผู้บริหารว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องแนวเขต ที่ตอนนี้แนวเขตตำบลโนนรังตรงโนนที่ลี่ ขึ้นเป็นของเทศบาลตำบลโนนตาลเกือบหมดแล้ว เราจะทำยังไงถึงจะได้แนวเขตเดิมกลับคืนมา และอีกเรื่องคือเรื่องการจัดการแข่งงานกีฬาที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว จะได้ทำการแข่งขันหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีท่านอื่นมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ                               
นายปัญญา  ประทุมเศษ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘       กระผม นายปัญญา  ประทุมเศษ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ ผมมีเรื่องที่อยากสอบถามท่าน
ประธานผ่านถึงท่านนายก เมื่อการประชุมคราวที่แล้วที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเก้าอี้ที่หาย จำนวน ๒๐๐ ตัว ไม่รู้มีใครได้ติดตามหรือไม่ และเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปามีการเบิกจ่ายไปใช้ในกิจการประปาจริงไหม อีกเรื่องคือเรื่องถนนตรงหน้าบ้านรองผู้การทางไปบ้านหนองแคเป็นหลุมเป็นบ่อฝากให้ดูด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีใครมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ
นายคำพันธ์  นนท์พิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔       กระผม นายคำพันธ์  นนท์พิทักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ มีน้ำประปาชำรุด จำนวน ๓ จุด คือ
จุดที่ ๑ ปากทางเข้าหมู่บ้าน , จุดที่ ๒ ตรงที่นาของนางสีดาและจุดที่ ๓ ตรงต้นสะเดาทางเข้าบ้าน ผมฝากท่านประธานผ่านถึงท่านนายกให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีใครมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ
นายคำลือ  อนุพันธ์                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖       กระผม นายคำลือ  อนุพันธ์  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ผมมีเรื่องที่อยากสอบถามท่านประธาน 
ผ่านถึงผู้บริหาร ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ทุกหมู่บ้านในตำบลโนนรังของเราจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ น้ำประปาไม่ไหลเราจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรเพื่อให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน ขอบคุณครับ
 
 
  /นายสมัย...
-๗-
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ มีใครมีเรื่องอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอฝากคือผมได้รับเรื่องประธานสภาฯ                                 ร้องเรียนจากชาวบ้านว่าดินที่ถมถนนหลัง อบต. ไหลลงที่นาของชาวบ้าน และน้ำเสีย                                                                       ที่ไหลจากห้องน้ำทั้งสองด้านก็ไหลลงสู่ที่นาของชาวบ้านเช่นกัน ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นมาก
ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ ครับมีใครมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงข้อสงสัยที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถาม เชิญครับ
นายจงจิตดี  จอมคำสิงห์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายก อบต.                                               ครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังทุกท่านที่ให้
ความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรังของเรา ผมขอนำเรียนในที่ประชุมเรื่องที่สมาชิกฝากถามฝ่ายบริหารเข้ามา เรื่องแนวเขตที่ดินตรงโนนที่ลี่ซึ่งตอนนี้กระผมก็ได้ดำเนินการที่จะเอาแนวเขตเดิมกลับคืนมา โดยได้ทำหนังสือแจ้งไปที่เทศบาลตำบลโนนตาลแล้ว ส่วนเรื่องการใช้ที่สาธารณประโยชน์ของโนนที่ลี่ก็เป็นเรื่องของทางจังหวัดที่จะดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องงานกีฬาเราได้ประสานไปทาง รพ.สต. แล้วต้องรอคำตอบอีกทีนะครับ ส่วนเรื่องเก้าอี้ จำนวน ๒๐๐ ตัว ตอนนี้ก็แจ้งให้พัสดุติดตามอยู่นะครับ เรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ทางกองช่างก็ได้ทำสมุดคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อยู่ครับคงไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องถนนตรงหน้าบ้านรองผู้การทางไปบ้านหนองแคผมแจ้งให้ ผอ.กองช่างเอาหินคลุกไปลงให้แล้วนะครับ ต่อมาเรื่องน้ำประปาชำรุดที่หมู่ ๔ จำนวน ๓ จุด ผมก็ได้แจ้งให้กองช่างดำเนินการให้แล้ว ส่วนเรื่องการขาดแคลนน้ำประปาในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ผมก็ได้ดำเนินการให้แล้วโดยการจัดซื้อซัมเมอร์สและขุดเจาะบ่อบาดาล คิดว่าปีนี้น้ำคงไม่ขาดแคลนเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มาคงเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะครับ ส่วนเรื่องที่ท่านประธานสภาฝากมาเรื่องถนนหลัง อบต. และน้ำจากห้องน้ำที่ไหลลงสู่ทุ่งนาชาวบ้านก็ได้แจ้งให้ทาง ผอ.กองช่างดำเนินการให้แล้ว ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ ขอบคุณครับ
นายสมัย  ไกรยสวน                ครับ ท่านนายกก็ได้ตอบข้อสอบถามทุกข้อแล้วนะครับ มีใครสงสัยหรือจะสอบถามประธานสภาฯ                                       อะไรเพิ่มเติมอีกไหม มีไหมครับ ถ้าไม่มีวันนี้เราก็ได้ประชุมกันมาเป็นเวลาพอสมควร
แล้วและได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  นาฬิกา
    
                                                                                                                            (ลงชื่อ) จ่าเอก                                                              ผู้จดบันทึกการประชุม
                                                                                                                                                           ( สนอง  สุ่มมาตย์ )
                                   
โพสโดย : สุกัญญา   วันที่ : 18 พฤษภาคม 64   View : 108
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :