ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง 13 ม.ค. 65 3
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน 13 ม.ค. 65 5
ข้อมูลข่าวสารการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 15 ธ.ค. 64 15
บันทึกกองคลัง 21 ต.ค. 64 27
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8 ต.ค. 64 51
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ 6 ส.ค. 64 79
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ 5 เม.ย. 64 106
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 4 มี.ค. 64 117
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ม.ค. 64 145
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ 18 ม.ค. 64 152
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ ที่ 1เดือนตุลาคม2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 18 ม.ค. 64 138
ประชุมประชาคมพื้นสาธารณประโยชน์ 6 ม.ค. 64 158
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 17 ธ.ค. 63 121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 21 ต.ค. 63 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 21 ต.ค. 63 110
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 15 ต.ค. 63 101
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31 ส.ค. 63 142
จัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ3 15 ก.ค. 63 131
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 14 ก.ค. 63 124
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 21 เม.ย. 63 207
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 9 เม.ย. 63 157
ร่างประกาศ 25 ก.พ. 63 160
แผนปี63 5 ก.พ. 63 165
ประกาศ 30 ม.ค. 63 147
ประกาศ 30 ม.ค. 63 153
ประกาศ 28 ม.ค. 63 163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 23 ส.ค. 62 154
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาทำความดี 1,010,101 ซีซีฯ 11 พ.ค. 61 446