ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

 


1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
                ตำบลโนนรัง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่เล็กที่ในเขตรับผิดชอบของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอยู่ติดกับเขตตำบลรอบเมืองและชุมชนเมือง มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 3 กม. เส้นทางสายลาดยางตลอดสาย  มีหมู่บ้านจำนวน  9 หมู่บ้าน
ทิศเหนือ :        ติดกับ   ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ :            ติดกับ   ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก :   ติดกับ   ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก :     ติดกับ   ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด       
 
2 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนใหญ่ทำนา ทำการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย เนื้อที่รวม 10,391 ไร่ พื้นที่ 25.75 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ดงพันชาติ 1,114 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา  แนวเขตพื้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ดังนี้

3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,196.8 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน อากาศร้อนแห้งแล้งในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ปนทราย พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  มีแหล่งน้ำบาดาลเป็นน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา และมีแหล่งน้ำผิวดินไว้สำหรับการเกษตรกรรม ดังนี้
                5.1 คลองชลประทานหนองหญ้าม้า : อยู่ในพื้นที่  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 1
                5.2 หนองตุ : อยู่ในพื้นที่ บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3   มีเนื้อที่  10 ไร่  1  งาน 4.6 ตารางวา
                5.3 หนองบัว : อยู่ในพื้นที่ บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่  12 ไร่ 13.1 ตารางวา
                5.4 หนองแค : อยู่ในพื้นที่ บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 8 มีเนื้อที่  57 ไร่  1  งาน 17 ตารางวา
                5.5 หนองแวง : อยู่ในพื้นที่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่  (เนื้อที่ยังไม่ชัดเจน)
                5.6 หนองปอง : อยู่ในพื้นที่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่  (เนื้อที่ยังไม่ชัดเจน)
                5.6 หนองเก่า : อยู่ในพื้นที่ บ้านค้อ หมู่ที่ 6 มีเนื้อที่ (เนื้อที่ยังไม่ชัดเจน)
                5.7 หนองสิมน้อย : อยู่ในพื้นที่ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่  (เนื้อที่ยังไม่ชัดเจน)
 
6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  มีป่าไม้เพียงเล็กน้อย เช่น ไม้ยางนา ไม้ตะบาก เป็นส่วนมาก มีลักษณะเป็นป่าไม้อนุรักษ์อยู่ 3 ที่ ดังนี้
                 6.1 ดอนปู่ตาบ้านค้อ หมู่ที่ 6
                 6.2 วัดป่าบ้านหนองแค หมู่ที่ 8
                 6.3 วัดป่าบ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3
 
 

 

วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 595